HOňRSKOOL NAMAKWALAND

GEDRAGSKODE VIR LEERDERS                                                  17 Junie 2014                  

 

Deel 1

 

Etiekkode

 

Ek verbind my plegtig tot die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, en ek onderneem om die reg en die regstelsel te respekteer, te onderhou en te bevorder.

 

Ek verbind my daartoe om:

         hierdie gedragskode en al die reŽls en regulasies van die HoŽrskool Namakwaland getrou na te kom;

         hoŽ morele en etiese standaarde te handhaaf;

         daarna te streef dat my optrede altyd verantwoordelik en ter bevordering van die skool se goeie naam sal wees;

         my skoolwerk met ywer, pligsgetrouheid en toewyding te doen; en

         die nodige hoflikheid en respek teenoor alle personeel, medeleerders en besoekers te betoon.

 

Ek onderwerp my aan enige dissiplinÍre maatreŽl indien ek sou versuim om enige bepaling of maatreŽl in die skool se gedragskode na te kom.  

 

 

GETEKEN TE                                   OP HIERDIE                         DAG VAN                  20

 

 

 

________________

LEERDER


 

Deel 2

 

Gedragskode en -reŽls

 

1. Inleiding

 

Hierdie dokument is die gedragskode van die HoŽrskool Namakwaland, soos die beheerliggaam dit op (voeg datum in) goedgekeur het. Die beheerliggaam het die ouers, leerders en opvoeders van die skool oor die inhoud van die gedragskode geraadpleeg. Die gedragskode is opgestel in ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika, Wet 108 van 1996; die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (Ďdie Skolewetí); die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet 27 van 1996; Riglyne vir Gedragskode vir Leerders (Algemene Kennisgewing 776 in Staatskoerant 18900 van 15 Mei 1998); die Regulasies met betrekking tot Apparate vir Dwelmtoetsing en die Prosedure wat gevolg moet word (GK 1140 in Staatskoerant 31417 van 19 September 2008); Regulasies vir VeiligheidsmaatreŽls by Openbare Skole (GK 1040 in Staatskoerant 22754 van Oktober 2001, soos gewysig) en toepaslike provinsiale wetgewing. 

 

2. Doel

Hoewel die Staat verplig bly om opvoeding beskikbaar en toeganklik te maak, moet dŪt aangevul word met die toewyding en verbintenis van verantwoordelike rolspelers, naamlik opvoeders, leerders en ouers. Hierdie gedragskode is bedoel om sodanige toewyding en verbintenis te bevorder.

Die doel van hierdie gedragskode is om ʼn gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing te vestig wat toegewy is aan die bevordering en handhawing van die gehalte van die leerproses.

Die gedragskode onderskryf die skool se missiestelling.

Leerders en hul ouers/voogde moet hulself van die skool se gedragskode en die bepalings daarvan vergewis. Sodra leerders by die skool/koshuis ingeskryf is, is hulle onderworpe aan die gedragskode, en moet hulle dit stiptelik nakom. Indien leerders die gedragskode oortree of minag, sal daar ooreenkomstig die dissiplinÍre prosedure vir leerders teen hulle opgetree word.

 

3. Gedragskode

 

Algemene reŽls

3.1       Leerders sal hulle te alle tye as goeie ambassadeurs van die skool en ooreenkomstig die etiekkode van die skool gedra.

3.2       Terwyl leerders in die skool se drag of enige gedeelte daarvan geklee is wat voldoende is om hulle in die oŽ van die publiek met die skool te verbind, of terwyl leerders die skool verteenwoordig, hetsy direk of indirek, hetsy as deelnemers, ondersteuners, helpers, toeskouers of andersins, sal hulle hulself van enige gedrag weerhou wat die skool, personeel of hul medeleerders in ʼn slegte lig kan stel.

3.3       In hul wisselwerking met die skoolhoof, adjunkskoolhoof, opvoeders en ander skoolpersoneel, moet leerders te alle tye die nodige hoflikheid en respek betoon en hulle weerhou van optrede wat op oneerbiedigheid of opstandigheid neerkom.

3.4       In hul wisselwerking met mekaar, moet leerders sover moontlik selfbeheersing aan die dag lÍ en wedersydse respek en verdraagsaamheid betoon. In die besonder moet leerders hulle weerhou van enige gedrag wat daarop gemik is om die fisiese, geestelike en morele welstand van enige ander leerder te skend, of wat daartoe kan aanleiding gee. Enige seksuele of onbehoorlike fisiese kontak tussen leerders op die skoolterrein of enige ander plek waar hulle as leerders van die skool uitgeken kan word, is streng verbode.

3.5       ʼn Opvoeder van die skool sal oor dieselfde regte as ʼn ouer beskik wat betref die beheer en dissipline van die leerder volgens die gedragskode, sowel gedurende die leerder se skoolbywoning as gedurende enige skoolaktiwiteit.

3.6       Leerders mag nie in die klaskamer, saal of biblioteek eet of drink nie. Die kou van kougom gedurende skoolaktiwiteite is verbode. 

3.7       Selfoongebruik gedurende skoolaktiwiteite is streng verbode. Oproepe mag slegs in noodgevalle en met die toestemming van die skoolhoof gemaak word. 

3.8       Die rook, besit en/of gebruik van tabakmiddels, drank, ander alkoholiese middels of dwelmmiddels gedurende enige skoolaktiwiteit of wanneer leerders in skooldrag geklee is, is verbode.

3.9       In geval van ʼn redelike vermoede dat leerders hulself aan ʼn oortreding van hierdie gedragskode of die landswette skuldig gemaak het, het die skoolhoof of ʼn opvoeder die reg om sodanige leerders en/of die eiendom in hul besit vir enige gevaarlike wapens, gewere, dwelms of ander skadelike en gevaarlike middels, gesteelde goedere of pornografiese materiaal te deursoek wat die leerders moontlik op die skoolterrein kon bring. Sodanige leerders se menswaardigheid sal deurentyd gerespekteer word, en dus sal die deursoeking privaat, deur persone van dieselfde geslag, en in die teenwoordigheid van nůg ʼn persoon geskied. Die deursoekingsproses en -uitkoms moet opgeteken word.

3.10    Enige optrede wat die administrasie, dissipline of doeltreffendheid van die skool onbillik benadeel, sal as ʼn oortreding van hierdie gedragskode beskou word.

3.11    Skuldigbevinding deur ʼn hof aan ʼn strafregtelike oortreding sal as ʼn oortreding van hierdie gedragskode beskou word. 

3.12    Oortredings wat tot skorsing en/of uitsetting kan lei, sluit in, maar is nie beperk nie tot:

3.12.1       optrede wat ander se veiligheid bedreig en wat die regte van ander skend;

3.12.2       die besit, dreigement of gebruik van gevaarlike wapens;

3.12.3       die besit, gebruik, verhandeling of sigbare bewys van narkotiese of ongemagtigde dwelms, alkohol en bedwelmende middels van enige aard;

3.12.4       By die skool/aktiwiteit opdaag onder die invloed van narkotiese of ongemagtigde dwelms, alkohol en/of bedwelmende middels van enige aard.

3.12.5       bakleiery, aanranding of mishandeling;

3.12.6       onsedelike gedrag of ʼn gevloek;

3.12.7       die aanneem of voorhou van ʼn vals identiteit;

3.12.8       enige vorm van haatspraak, seksisme, rassisme of ander antisosiale gedrag;

3.12.9       diefstal of die besit van gesteelde goedere, wat die diefstal of besit van toets- of eksamenvraestelle voor sodanige toets of eksamen insluit;

3.12.10     onregmatige optrede teenoor en/of vandalisme, die vernietiging of beskadiging van skooleiendom wat die aanbring van graffiti sou insluit;

3.12.11     oneerbiedigheid, aanstootlike gedrag en verbale mishandeling gerig teen opvoeders of ander skoolpersoneel of -leerders;

3.12.12     herhaalde oortredings van skoolreŽls of hierdie gedragskode;

3.12.13     strafregtelike en onderdrukkende gedrag, soos verkragting en geslags gebaseerde teistering;

3.12.14     viktimisasie, afknouery en intimidasie van ander leerders;

3.12.15     enige vorm van teistering ook  genoem in punt 3.12.13 en 3.12.14 mag ook nie deur middel van die elektroniese media, selfone, internet of enige ander vorm geskied nie.